Środa, 30.09.2020, 12:45
   ARMIA  ŻYCIA         АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Główna | Rejestracja | Wejdź
«  Styczeń 2015  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Главная » 2015 » Styczeń » 3 » Gosiewska z wizytą u zbrodniarzy wojennych?
Gosiewska z wizytą u zbrodniarzy wojennych?
04:25

http://www.fakt.pl/polityka/poslanka-malgorzata-gosiewska-odwiedzila-batalion-ajdar,artykuly,513738.html
 Posłanka Małgorzata Gosiewska odwiedziła batalion Ajdar

31.12.2014 14:01
Pol­ska wspie­ra walkę wol­nej Ukra­iny z ro­syj­ską agre­sją. Nie­ste­ty, na­szym po­li­ty­kom cza­sa­mi bra­ku­je roz­wa­gi. Po­słan­ka PiS po­sta­no­wi­ła od­wie­dzić dziel­nych ukra­iń­skich żoł­nie­rzy. Tra­fi­ła jed­nak do ba­ta­lio­nu, który jest oskar­ża­ny o kra­dzie­że, wy­mu­sze­nia, a nawet... eg­ze­ku­cje. Spra­wa jest po­waż­na, bo nie jest to ro­syj­ska pro­pa­gan­da, oskar­że­nia po­cho­dzą z ra­por­tu Amne­sty In­ter­na­tio­nal
Po­słan­ka Mał­go­rza­ta Go­siew­ska była z ko­le­gą par­tyj­nym Pio­trem Py­zi­kiem (55 l.) na Ukra­inie tuż przed świę­ta­mi. „Noc spę­dzo­ną pod ostrza­łem z hau­bic za­pa­mię­tam na za­wsze. Ale przede wszyst­kim za­pa­mię­tam tych wspa­nia­łych, dziel­nych chłop­ców wal­czą­cych o wolną Ukra­inę” – tak Go­siew­ska opi­sa­ła swoje wra­że­nia na Fa­ce­bo­oku. Po­zo­sta­ły po tym zdję­cia. Go­siew­ska sie­dzi przy stole oto­czo­na uśmiech­nię­ty­mi za­ro­śnię­ty­mi męż­czy­zna­mi w mun­du­rach. Wzno­si z nimi palce w górę w ge­ście zwy­cię­stwa.

Posłanka z wizytą w batalionie Ajdar

To­wa­rzy­sze po­słan­ki to jed­nak nie jest re­gu­lar­na ukra­iń­ska armia, ale człon­ko­wie ochot­ni­cze­go ba­ta­lio­nu Ajdar. Pro­blem w tym, że Ajdar jest oskar­ża­ny przez Amne­sty In­ter­na­tio­nal. Ra­port sza­no­wa­nej or­ga­ni­za­cji prze­ra­ża. Po­rwa­nia, bez­praw­ne prze­trzy­my­wa­nie ludzi i ich złe trak­to­wa­nie, kra­dzie­że, szan­ta­że, a nawet eg­ze­ku­cje – opisy ta­kich okrop­no­ści za­wie­ra ten do­ku­ment. Amne­sty In­ter­na­tio­nal we­zwa­ło wła­dze w Ki­jo­wie do „po­wstrzy­ma­nia zbrod­ni wo­jen­nych po­peł­nia­nych przez ochot­ni­czy ba­ta­lion Ajdar i roz­li­cze­nia win­nych”.

Po­słan­ka Go­siew­ska zna ten ra­port i... ba­ga­te­li­zu­je spra­wę. – To są za­rzu­ty wy­ssa­ne z palca, nie po­twier­dził ich nikt poza czyn­ni­ka­mi opła­ca­ny­mi przez Rosję – tłu­ma­czy nam Go­siew­ska.
Być może tak jest. Nie­mniej, pol­scy po­li­ty­cy po­win­ni wy­ka­zy­wać wię­cej roz­wa­gi, by nie stać się pion­ka­mi w ro­syj­skiej pro­pa­gan­dzie. Jeśli oskar­że­nia Amne­sty In­ter­na­tio­nal zo­sta­ną udo­wod­nio­ne, wi­zy­ta pol­skich po­słów sta­nie się skan­da­lem.

– Po­sło­wie robią to na wła­sną od­po­wie­dzial­ność i na wła­sne ry­zy­ko – mówi o po­dró­ży Go­siew­skiej poseł Ro­bert Tysz­kie­wicz (51 l.), szef sej­mo­wej ko­mi­sji spraw za­gra­nicz­nych. Paweł Za­lew­ski (50 l.), były eu­ro­po­seł PO za­zna­cza, że w ta­kich sy­tu­acjach po­sło­wie przed wy­jaz­dem po­win­ni skon­sul­to­wać się z MSZ. Były eu­ro­po­seł Paweł Kowal (39 l.) też wie o za­rzu­tach wobec Aj­da­ru, ale samej wi­zy­ty w ich obo­zie nie kry­ty­ku­je. – Wi­zy­ta przed­świą­tecz­na nie ozna­cza po­par­cia dla wy­bry­ków po­je­dyn­czych bo­jow­ni­ków – pod­kre­śla.
Paweł Za­lew­ski: Po­sło­wie po­win­ni kon­sul­to­wać się z MSZ
– W ta­kich sy­tu­acjach, jak ta – gdzie wobec kogoś sta­wia­ne są za­rzu­ty – po­sło­wie przed wy­jaz­dem po­win­ni skon­sul­to­wać się z mi­ni­ster­stwem spraw za­gra­nicz­nych. Po pierw­sze, po­win­ni po­in­for­mo­wać re­sort, że mają in­ten­cję gdzieś po­je­chać i z kimś się spo­tkać. Po dru­gie po­win­ni wy­słu­chać opi­nii MSZ na ten temat. Po to, aby wie­dzie­li, jaka jest pol­ska linia po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej w danej spra­wie. To po­zwa­la Pol­sce za­cho­wać jed­no­li­tą po­sta­wę w po­li­ty­ce za­gra­nicz­nej, zwłasz­cza w skom­pli­ko­wa­nych sy­tu­acjach.

Ro­bert Tysz­kie­wicz: Za­le­cał­bym po­słom ostroż­ność
– Po­sło­wie zro­bi­li to na wła­sną od­po­wie­dzial­ność i na wła­sne ry­zy­ko. Dziw­na wy­da­je mi się for­mu­ła od­wie­dza­nia żoł­nie­rzy ba­ta­lio­nu Ajdar. Ja sam nie po­je­chał­bym z taką wi­zy­tą. Po­sło­wie mają wiele moż­li­wo­ści wspie­ra­nia Ukra­iny – na forum Unii Eu­ro­pej­skiej czy NATO. Tam, gdzie pro­wa­dzi się dzia­ła­nia wo­jen­ne, na­le­ży za­cho­wać po­li­tycz­ną roz­wa­gę. Zwłasz­cza w tak skom­pli­ko­wa­nych wa­run­kach, jak na Ukra­inie, za­le­cał­bym pol­skim po­słom szcze­gól­ną ostroż­ność. Par­la­men­ta­rzy­ści mają pole do po­pi­su w in­sty­tu­cjach po­li­tycz­nych i tam po­win­ni być ak­tyw­ni.


Просмотров: 6539 | Добавил: lesnej | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Suma odpowiedzi: 15
Статистика

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Przyjaciele witryny
  • АРМИЯ ЖИЗНИ (ROS)
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020
    Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz