Wtorek, 28.05.2024, 00:47
   ARMIA  ŻYCIA         АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Główna | Rejestracja | Wejdź
«  Maj 2024  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

"Даже самый длинный путь начинается с первого шага"  Лао Дзы
"Nawet najdalszą podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku"   Lao Tzu

"Позаботьтесь о средствах, а цель позаботится о себе сама!"  Махатма Ганди
"Wystarczy dbać o środki, cel sam zadba o siebie."   Gandhi

"Планете не нужно большое количество "успешных людей". Планета отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, реставраторах, рассказчиках и любящих всех видов. Она нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить. "    Далай Лама
"Planecie niepotrzebna jest duża ilość „sukcesywnych ludzi”. Planeta rozpaczliwie potrzebuje obrońców pokoju, uzdrowicieli, restauratorów, opowiadaczy i kochających wszelkich rodzajów. Ona potrzebuje ludzi, z którymi jest dobrze razem żyć. ". Dalaj Lama.

"Истина не перестает быть истиной, даже если ее выражает один человек. И ложь не перестает быть ложью, если даже так думают все"    Махатма Ганди
"Sens nie przestaje być sensem nawet wówczas, gdy głosi go tylko jeden człowiek. I fałsz nie przestaje być fałszem nawet wówczas nawet wówczas, gdy głoszą go wszyscy". Mahatma Gandhi

"С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, — ко злу."    Фридрих Ницше
"Z człowiekiem dzieje się to samo, co drzewem. Nim więcej dąży on do góry, do jasności), tym głębiej wbijają się jego korzenie w ziemie, do dołu, w ciemności i głębie, - do zła
."   Fridrich Nicsze

"Странно слышать, что такие, как я, развращают людей, толкая их к насилию. К насилию людей толкает государство."    Саша Грей
"Dziwnie słyszeć, że takie, jak ja rozpuszczają  ludzi, popychając ich na przemoc. Na przemoc ludzi popycha państwo
."  Sasza Grej

"Меня часто спрашивают: «За что мы сражаемся?». Могу ответить: «Перестанем сражаться — тогда узнаете.»"    Уинстон Черчилль
"Mnie często zapytują:
«Za co my walczymy?». Odpowiadam:  «Przestaniemy walczyć-wtedy dowiecie się»    Uinston Czerczill

"Война - это безумство храбрых, а мир - это храбрость разумных."    Рамазан Абдулатипов
"Wojna – to szaleństwo odważnych, a pokój – to odwaga mądrych"    Ramazan  Abdułatipowв

«Настоящий патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным народностям».   «Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевлённый таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть ему полезен».   Николай Добролюбов
«Prawdziwy patriotyzm, jak szczególne wykazanie miłości do ludzkości nie zżywa się z nieprzyjaźnią do odrębnych narodowości
».  «Patriotyzm żywy, działający właśnie i różni się tym, że on wyklucza wszelkiego rodzaju wrogość międzynarodową, i człowiek, ożywiony takim patriotyzmem, jest gotowy pracować dla całej ludzkości, jeżeli tylko może być jej korzystny».   Mikołaj Dobrolubow

"Заботы о личном благе вполне естественны, и нельзя их скидывать со счетов. Но если заботиться только об этом, пренебрегая общественным благом и защитой всего человеческого общества, жизнь станет постыдной, мелкой и - прямо скажу - гнусной."    Ромен Роллан
"Troska o własną pomyślność całkiem naturalna, i nie można tego lekceważyć. Ale jeżeli dbać tylko o nią, lekceważąc pomyślność społeczną i obronę całego ludzkiego społeczeństwa, życie stanie się haniebnym, drobiazgowym i prosto mówiąc-nikczemnym.
" Romen Rollan

«Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.   ... W miarę wszakże cywilizacyjnego postępu coraz wyższe postacie miłości własnej kierują naszą moralnością. ...   I sama miłość własna, niezależnie od przywiązania do ojczyzny, nakaże mu uznać obowiązki narodowe, pracować dla ojczyzny, walczyć za nią, dawać jej jak najwięcej w zamian, za to co od niej bierze.»  Roman Dmowski
«Я Поляк - это значит и обязанности мои польские: и они тем больше, и тем сильнее я имею к ним отношение, чем высший тип человека я собой представляю…. В меру развития цивилизации, всё более высшие персонажи собственной любви управляют нашей моральностью…. И сама собственная любовь, независимо от привязанности к Отечеству, прикажет ему признать народные обязанности, работать для Отечества, сражаться за него, давать ему как можно больше, в замен за то, что от него берёт» Роман Дмовский

«...КАЖДОЕ ОБЩЕСТВО, в процессе своего развития, рано или поздно сталкивается практически с одними и теми же проблемами, и поэтому они - глобальны, а следовательно нет разумной альтернативы решению их совместными усилиями всех людей и народов, на условиях уважения права каждой из сторон, каждого человека - определять приоритетные направления самостоятельно.  Но разве не являются на сегодняшний день приоритетными проблемы войны и мира, вооружений, межнациональных и межрассовых взаимоотношений, проблемы здравоохранения и экологии?  Ведь разве мало стран, народы которых страдают от несовершенства общественных и экономических систем, от промышленной, экономической экспансии более сильных государств? »  из Манифеста КИМБ, 13 мая 1989 г.
«...KAŻDE SPÓŁECZEŃSTWO, w procesie swojego rozwoju boryka się z tymi samymi problemami, i dla tego tę problemy są globalnymi, więc niema mądrej alternatywy rozwiązania ich wspólnymi siłami wszystkich ludzi i narodowości, na podstawie uszanowania prawa każdej ze stron, każdego człowieka-wyznaczać kierunki priorytetowe samodzielnie. Ale czy nie są na dzień dzisiejszy priorytetowymi problemy wojny i pokoju, zbrojeń, międzynarodowych i międzyrasowych wzajemnych stosunków, problemy ochrony zdrowia i ekologii ? Czy mało jest państw, ludność których cierpi od niedoskonałości społecznych i ekonomicznych systemów, od ekspansji silniejszych państw ?
» 

Китайская философия гласит: «Военная сфера - важная область государственных дел, а главное в военном искусстве - это победа без сражения, и тот, кто не понимает вредоносности войны, не способен понять и ее "полезности/выгодности" ».
Chińska filozofia mówi: «Sfera wojskowa- ważna dziedzina spraw państwowych, a główne w sztuce wojennej – jest zwycięstwo bez walki, i ten kto nie rozumie szkodliwości wojny, nie zdolny zrozumieć i jej "pożyteczności /wygodności" ».

«Если допустить, что жизнь может управляться разумом – то уничтожится сама возможность жизни». Л.Н.Толстой
«Jak by dopuścić, że życie może kierować się rozumem, to likwiduję się możliwość samego życia
». L.N. Tołstoj

«Если люди порочные объединяются, добрые должны сделать то же самое: объединиться для борьбы со злом». Л.Н.Толстой
«Jeżeli ludzie ułomne jednoczą się, to dobre powinni zrobić to samo: łączyć się do walki ze złem». L.N. Tołstoj

http://izvestia.ru/news/533159

17 августа 2012, 16:21 Александра Сопова

 

Патриарх Кирилл и архиепископ Юзеф Михалик призвали к прощению

 

Причиной неприязни между русскими и поляками в «Совместном послании народам России и Польши» назван человеческий грех

 

В Варшаве предпринята попытка положить конец неприязни между польским и русским народами. «Совместное послание народам России и Польши» «WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI»подписали архиепископ Юзеф Михалик — от Католической церкви Польши и патриарх Кирилл — от Русской православной церкви. Текст отпечатан большим тиражом в виде отдельной брошюры на русском, польском и английском языках. Послание содержит скорее призыв к прощению, чем констатацию факта уже состоявшегося примирения. — Прощение, конечно, не означает забвение. Память представляет собой важную часть нашей идентичности, — говорится в документе. — Мы также имеем долг памяти перед жертвами прошлого, которые были замучены и отдали свою жизнь за верность Богу и земному отечеству. Простить — значит отказаться от мести и ненависти, участвовать в созидании согласия и братства между людьми, нашими народами и странами, что является основой мирного будущего. Причиной всех исторических проблем в послании назван человеческий грех, и способы примирения предлагаются духовные — вспомнить об общем фундаменте христианства и заповедей, помолиться о примирении. Построению «справедливого миропорядка» посвящена значительная часть подписанного религиозными лидерами документа. Признавая автономию светской и церковной властей, они высказываются против пропаганды абортов, эвтаназии, однополых союзов, попыток изгнать религиозные символы из общественного пространства. Патриарх Кирилл настаивает, что послание к народам России и Польши «находится вне всякой политики». — Если мы сейчас привяжем нашу совместную с Католической церковью Польши инициативу к политическому контексту начала XXI века, мы сделаем большую ошибку, — сказал патриарх перед началом визита. А после подписания документа подчеркнул, что это «не очередная политическая декларация, а пастырское свидетельство о том, что наша вера призывает нас к преодолению исторически сформировавшихся негативных стереотипов». Встречаясь с президентом Польши Брониславом Коморовским, патриарх Кирилл провозгласил тост «за то, чтобы как можно быстрее настали времена, когда Россия и Польша, оправившись от мрачного наследия богоборчества, стали бы верными союзниками в утверждении на европейском континенте справедливого миропорядка, основанного на добре и взаимной правде». В свою очередь, Бронислав Коморовский выразил надежду, что послание «дойдет до всех мирян обеих церквей, будет ими глубоко осознано и станет источником для размышления». После церемонии подписания у президентского дворца состоялись два немногочисленных митинга. Полтора-два десятка человек под красным флагом с белым орлом протестовали против приезда «агента путинского режима» патриарха Кирилла, он же «агент КГБ Михайлов». Митингующие не смогли сказать, на чем основана их уверенность в сотрудничестве патриарха со спецслужбами, но обвинили в связях со спецслужбами и главу польских католиков Юзефа Михалика, назвав его «агентом Зафиром». Однако оговорились: «Мы не против русского народа, но против политических манипуляций. Не время было подписывать этот документ сейчас». О своих соотечественниках, стоявших тут же с приветственными плакатами, польскими и российскими флагами, противники примирения говорили пренебрежительно: «Им заплатили». Те, в свою очередь, были уверены, что для их оппонентов теория заговора стала идеей фикс, они превратились в своеобразную секту и мечтают о воскрешении погибшего президента Польши Леха Качиньского. Сторонники примирения считают, что неправильно возлагать надежды на прощание с тоталитарным прошлым только на тех политиков, кто предлагает копировать западные модели, отворачиваясь от ближайших соседей, братьев-славян. Когда Юзеф Михалик через некоторое время после окончания церемонии подписания шел через площадь (с одним секретарем и без заметной охраны), его проводили аплодисментами и многократными выкриками Dziekuje! (спасибо)

Patriarcha Cyryl i arcybiskup Józef Michalik wezwałi do przebaczenia.

  W Warszawie próbowano położyć kres wrogości między narodami polskim i rosyjskim. "Wspólne przesłanie do narodów Rosji i Polski" "WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI" podpisał arcybiskup Józef Michalik — od kościoła Katolickiego w Polsce i patriarcha Cyryl — od Rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Tekst drukowany dużym nakładzie w formie osobnej broszury w języku rosyjskim, polskim i angielskim. Wiadomość zawiera raczej wezwanie do przebaczenia, niż stwierdzenie faktu już odbytego pojednania. — Przebaczenie, oczywiście, nie oznacza zapomnienie. Pamięć stanowi istotną część naszej tożsamości, — czytamy w dokumencie. — Mamy także obowiązek pamięci przed ofiarami przeszłości, którzy byli torturowani i oddali swoje życie za wierność Bogu i świecie ojczyzny. Przebaczyć znaczy zrezygnować z zemsty i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa pomiędzy ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi podstawę pokojowej przyszłości. Przyczyną wszystkich problemów historycznych w liście nazwany ludzki grzech, i sposoby pojednania oferowane duchowe — pamiętać o wspólnym fundamencie chrześcijaństwa i przykazań, aby modlić się o pojednanie. Budowanie "sprawiedliwego porządku świata" poświęcona jest znaczna część podpisanego przez przywódców religijnych dokumentu. Uznając autonomię świeckiej i kościelnej władzy, oni wypowiadają się przeciwko propagandy aborcji, eutanazji, małżeństw, związków, prób, aby pozbyć się symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Patriarcha Cyryl upiera się, że przesłanie do narodów Polski i Rosji "znajduje się poza wszelkiej polityki". — Jeśli teraz przykujcie nasze wspólne z kościołem Katolickim w Polsce inicjatywę do politycznego kontekstu początku XXI wieku, zrobimy wielki błąd — powiedział patriarcha przed rozpoczęciem wizyty. A po podpisaniu dokumentu podkreślił, że to "nie kolejna polityczna deklaracja, a pasterski świadectwo o tym, że nasza wiara wzywa nas do przezwyciężenia historycznie ukształtowanych negatywnych stereotypów". Spotykając się z prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim, patriarcha Cyryl oświadczył toast "za to, aby jak najszybciej nastały czasy, kiedy Rosja i Polska, po odzyskaniu od mrocznego dziedzictwa buntu, stały się wiernymi sojusznikami w zatwierdzeniu na kontynencie europejskim sprawiedliwego porządku świata, opartego na dobra i wzajemnej prawdzie". Z kolei Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że wiadomość dotrze do wszystkich świeckich obu kościołów, będzie się nimi głęboko zrealizowane i będzie źródłem do studiowania". Po ceremonii podpisania u pałacu prezydenckiego odbyły się dwa nielicznych rajdu. Półtora-dwa tuziny osób pod czerwoną flagą z białym orłem protestowali przeciwko przyjazdu "agenta reżimu putina" patriarchy Cyryla, on sam "agent KGB Michałow". Protestujący nie byli w stanie powiedzieć, na czym opiera się ich pewność współpracy patriarchy ze służbami specjalnymi, ale oskarżony o powiązania ze służbami specjalnymi i rozdział polskich katolików Józefa Michalika, nazywając go "agentem Zafirem". Jednak zrobili uwaga: "nie Mamy nic przeciwko narodu rosyjskiego, ale przeciwko politycznych manipulacji. Nie czas było podpisać ten dokument. O swoich środkach, stojąc tam z dużo plakatów, polskimi i rosyjskimi flagami, przeciwnicy pojednania mówił lekceważąco: "Im zapłacili". Te, z kolei, byli pewni, że ich przeciwników teorii spiskowych stała się ideą fix, zamieniły się w coś w rodzaju sekty i marzy o wskrzeszeniu zmarłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Zwolennicy pojednania uważają, że źle liczysz na pożegnanie z totalitarną przeszłością tylko na tych polityków, którzy proponują kopiować zachodnie modele, odwracając się od najbliższych sąsiadów, braci-słowian. Kiedy Józef Michalik przez pewien czas po zakończeniu ceremonii podpisania szedł przez plac (z jednym sekretarzem i bez widocznej ochrony), prowadzili oklaskami i powtarzające się wielokrotnie  Dziekuje! (dziękuję).

 


Lubisz do nas zaglądać? Będzie nam miło jeśli polubisz nas także na Facebooku…

http://lifearmy.pl Flag Counter 
Sty, 03, 2017   
Mimo wszystko Polacy są dobrze nastawieni wobec Rosjan i zawsze mogą dojść z nimi do wzajemnego zrozumienia, jednak kłamliwa propaganda USA wzbudza w obywatelach Polski nienawiść do Rosjan, i z tym trzeba walczyć na wielu szczeblach. O tym w ekskluzywnym wywiadzie z agencją Media Analityk powiedział lider Braterstwa Polsko Rosyjskiego Piotr Bolo Radtke.
Korespondent: Dzień dobry. Pan jest założycielem i liderem ruchu społecznego „Braterstwo Polsko – Rosyjskie”. Kiedy pojawił się pomysł stworzenie tego ruchu i jakie były podstawowe przyczyny.
Braterstwo Polsko Rosyjskie (BPR) to idea, której głównym celem jest propagowanie przyjaźni oraz przeciwdziałanie rusofobii, która objawia się w Polsce pod różnymi postaciami i w ostatnich czasach stała się wszechobecna, napędzana przez media i polityków z obozu aktualn ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 13880 | Dodał: lesnej | Data: 05.01.2017 | Komentarze (19)

Gratulacje dla wszystkich naszych przyjaciół w Polsce, z okazji zbliżających się Świąt!
Życzę Wam wszystkiego najlepszego! :)

 
Wyświetleń: 1844 | Dodał: lesnej | Data: 24.12.2016 | Komentarze (1)

http://www.kresy.pl/publicystyka,analizy?zobacz/jan-pieklo-zobacz-kogo-pis-zrobil-ambasadorem-na-ukrainie
Dodane przez Zalewski
Opublikowano: Sobota, 21 maja 2016 o godz. 17:05:52
Poglądy Jana Piekło niczym nie różnią się od poglądów ukraińskich – ostra krytyka polskiej pamięci o ludobójstwie na Wołyniu i wybielanie OUN-UPA. Czyje więc interesy będzie on reprezentował w Kijowie?
Publiczne wypowiedzi Jana Piekło to mieszanina radykalizmu i umiarkowania. Dziwnym trafem radykalizm prezentuje tylko wobec polskich prób upamiętnienia czy nawet tylko przypomnienia ludobójstwa na Wołyniu. Gdy natomiast mowa idzie o UPA, jest pełen umiarkowania i niuansowania. Wystarczy tylko pobieżne spojrzenie na jego wypowiedzi by się o tym pr ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 2043 | Dodał: lesnej | Data: 24.05.2016 | Komentarze (0)

http://www.studiowschod.pl/rocznica-zbrodni-w-bryncach-zagornych-banderowcy-mordowali-i-torturowali-nawet-dzieci/
Dodano 22.05.2016
22 maja 1944 roku doszło do kolejnej zbrodni dokonanej przez UPA na ludności polskiej. We wsi Bryńce Zagórne ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 osób, które wcześniej poddano torturom. Śmierć zadawano wszystkim schwytanym mieszkańcom, bez względu na ich wiek.
Atak został przez banderowców rozpoczęty już o 5. nad ranem. Pierwszą ofiarą był chłopiec, który wyprowadzał konie na pobliskie pastwisko. Bardzo szybko Ukraińcy dostali się do zabudowań. Podczas napaści na wieś na oszczędzali nikogo. Ich ofiarą padały również dzieci, kobiety i starcy. Dodatkowo część z ofiar była torturowana tuż p ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 1524 | Dodał: lesnej | Data: 24.05.2016 | Komentarze (0)

https://www.facebook.com/Porozumienie-Przeciw-Wojnie-z-Rosj%C4%85-869876359843539/
My, sygnatariusze niniejszego porozumienia, reprezentujący zarówno organizacje społeczne jak i osoby prywatne, uważamy, że ekspansywna i agresywna polityka Stanów Zjednoczonych, posługujących się NATO i w sposób instrumentalny niektórymi rządami krajów Europy Środkowej i Wschodniej, popycha świat ku nowej i wyjątkowo niebezpiecznej, bo z użyciem broni jądrowej, wojny. Również obecne władze w Polsce, świadomie dążą do wywołania konfliktu zbrojnego z mocarstwem atomowym jakim jest Rosja, nie licząc się realną groźbą unicestwienia Polaków, w tym milionów dzieci i kobiet.
Po serii agresywnych działań zbrojnych, skierowanych przeciwko Jugosławii, Irakowi, Afganistanowi, Libii i Syrii; ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 1662 | Dodał: lesnej | Data: 24.05.2016 | Komentarze (0)

http://novorossia.today/agnieszka-piwar-media-niezawodny-sojusznik-odpalaniu-iii-wojny-swiatowej/
on: Kwiecień 01, 2016
Doświadczenie pokazuje, że wojna, aby miała szansę rozkręcić się na całego, musi bazować na podżeganiu do nienawiści. Największym sprzymierzeńcem decydentów tego świata okazują się być środki masowego przekazu. Dla przykładu, w Rwandzie nie doszłoby do masowego ludobójstwa, gdyby ktoś nie zaprojektował, a następnie nie zrealizował planu skłócenia ze sobą zamieszkujących tam plemion Tutsi i Hutu. Narzędziem było radio. Cyklicznie powtarzające się audycje, nakręcające jednych przeciw drugim, w konsekwencji doprowadziły do tego, że maczety poszły w ruch i wyrżnięto ponad milion niewinnych osób. Wszystko działo się w obecności biern ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 1716 | Dodał: lesnej | Data: 03.04.2016 | Komentarze (0)

http://dziennik-polityczny.com/index.php/spoleczenstwo/11-swiat/4296-mon-bedzie-szkolic-mordercow-z-oun
Polacy dowiedzieli się w dość niestandardowy sposób o tym, że władze polskie podjęły decyzję w sprawie wsparcia ukrainskich sił zbrojnych. Chodzi o szkolenie ukraińskich sił zbrojnych, dokonujących – z niewielkimi przerwami i zmienną intensywnością – ludobójstwa na ludności cywilnej własnego kraju.
- Polsce zależy na umacnianiu niepodległości i przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy, dlatego chcemy zrobić wszystko, by jej pomóc w trudnej sytuacji - zapewniał minister obrony Antoni Macierewicz podczas grudniowego spotkania w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem gen. armii Stepanem Połtorakiem.
Nawet mało d ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 1630 | Dodał: lesnej | Data: 03.04.2016 | Komentarze (0)

http://www.wykop.pl/ramka/2938213/otwarty-list-do-prezydenta-putina-i-narodu-rosyjskiego/
Szanowny Panie Prezydencie
   
Jako członkowie ogólnoświatowej społeczności, rozumiejący prawdziwą naturę wydarzeń, chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie i poparcie dla podjętej przez Federację Rosyjską decyzji udzielenia pomocy humanitarnej i wojskowej Syrii, jej siłom zbrojnym i jej demokratycznie wybranemu przywódcy, prezydentowi Baszarowi al-Asadowi, w ich walce z międzynarodowymi terrorystami, wspieranymi przez Stany Zjednoczone.
Tak jak w 2013 roku Rosja odegrała kluczową w zażegnaniu niebezpieczeństwa zachodniej interwencji militarnej w Syrii, ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 1822 | Dodał: lesnej | Data: 03.01.2016 | Komentarze (0)

https://www.facebook.com/partia.zmiana/photos/a.351694158355758.1073741828.350858821772625/443398935851946/?type=3
W związku z zestrzeleniem dziś nad Syrią rosyjskiego samolotu SU-24, apelujemy do rządu Premier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy aby jednoznacznie potępili ten akt agresji i odcięli się od działań Turcji wspierających de facto grupy terrorystyczne operujące na terenie Syrii.
Zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez Tureckie Siły Powietrzne oraz mord dokonany następnie na rosyjskim pilocie (który zdołał się katapultować) przez operujących w Syrii terrorystów, jednoznacznie potwierdzają krążące od dawna informacje o nieformalnym sojuszu sił tureckich i radykalnych grup terrorystycznych spod znaku ISIS i Al Kaidy. ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 1729 | Dodał: lesnej | Data: 25.11.2015 | Komentarze (0)

http://pl.blastingnews.com/swiat/2015/11/moj-syn-zostal-wojownikiem-panstwa-islamskiego-historia-matek-dzihadystow-00664969.html
22 listopad 2015
Aleksander Głowacki
Niepewność, strach, niezrozumienie i tęsknota: te uczucia towarzyszą matkom wojowników ISIS o dżihad. Czy serce rodzicielki potrafi wybaczyć wszystko?
Kiedy zamachy w Paryżu wstrząsnęły całym światem, a Europa otworzyła oczy na powagę problemu, uwaga opinii publicznej skierowała się na sprawców i ich ofiary. Istotny wątek stanowiły wtedy również historie matek radykałów, którzy dopuścili się tej straszliwej zbrodni. W tej sprawie niezwykłe emocje wywołała między innymi relacja matki jednego z zamachowców, który jej zdaniem wysadził się w pow ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 1606 | Dodał: lesnej | Data: 25.11.2015 | Komentarze (0)

1 2 3 ... 887 888 »

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Suma odpowiedzi: 15
Статистика

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Przyjaciele witryny
  • АРМИЯ ЖИЗНИ (ROS)
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024
    Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz