Środa, 30.09.2020, 11:31
   ARMIA  ŻYCIA         АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Główna | Rejestracja | Wejdź
«  Czerwiec 2014  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Главная » 2014 » Czerwiec » 1 » "Polskie szwadrony śmierci" walczą na Ukrainie? Minister Sikorski reaguje
"Polskie szwadrony śmierci" walczą na Ukrainie? Minister Sikorski reaguje
03:51

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/polskie-szwadrony-smierci-walcza-na-ukrainie-minister-sikorski-reaguje/txh4y

30 maja, 06:27
Ra­do­sław Si­kor­ski ostrzegł na Twit­te­rze przed ro­syj­ską pro­pa­gan­dą, która stara się prze­ko­nać świa­to­wą opi­nię pu­blicz­ną o tym, że na Ukra­inie wal­czą "pol­skie szwa­dro­ny śmier­ci". Tekst opu­bli­ko­wał por­tal "Glo­bal Re­se­arch", znany z kon­tro­wer­syj­nych i pro­ro­syj­skich pu­bli­ka­cji. "Ro­syj­ska pro­pa­gan­da jest coraz dziw­niej­sza" - ko­men­tu­je całą spra­wę szef pol­skie­go MSZ.
"11 maja na lot­ni­sku w Ki­jo­wie w ta­jem­ni­cy wy­lą­do­wał sa­mo­lot. Nie prze­szedł kon­tro­li, a na jego po­kła­dzie oprócz broni i am­fe­ta­mi­ny znaj­do­wa­li się agen­ci CIA, dzia­ła­cze Pra­we­go Sek­to­ra i pol­scy żoł­nie­rze z or­ga­ni­za­cji ASBS, za­ło­żo­nej kilka lat temu przez obec­ne­go mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych Pol­ski Bar­tło­mie­ja Sin­kie­wi­cza" - mo­że­my prze­czy­tać w ar­ty­ku­le Mi­ko­ła­ja Ma­li­szew­skie­go.
Dalej dzien­ni­karz pisze, że "pol­skie szwa­dro­ny śmier­ci" stra­ci­ły pod­czas walk na wscho­dzie Ukra­iny sze­ściu ludzi. Jego zda­niem Pol­ska bie­rze ak­tyw­ny udział w for­mo­wa­niu bo­jó­wek od wrze­śnia 2013 roku. Mi­ni­ster Si­kor­ski miał wtedy za­pro­sić do Pol­ski 86 dzia­ła­czy Pra­we­go Sek­to­ra na szko­le­nie mi­li­tar­ne w ra­mach "wy­mia­ny stu­denc­kiej".

Rosyjskie media: na Ukrainie walczą polskie szwadrony śmierci Rosyjskie media: na Ukrainie walczą polskie szwadrony śmierci Foto: VIKTOR DRACHEV / AFP

Zda­niem Ma­li­szew­skie­go, szko­le­ni w Pol­sce bo­jow­ni­cy mieli duży wpływ na wy­buch pro­te­stów w Ki­jo­wie. Autor tek­stu za­rzu­ca Pol­sce wtrą­ca­nie się w spra­wy ukra­iń­skie i ofi­cjal­ne po­pie­ra­nie Pra­we­go Sek­to­ra.

Radosław Sikorski komentuje "Polskie szwadrony śmierci" na Twitterze

W dal­szej czę­ści tek­stu autor pisze, że miej­sce, gdzie ukra­iń­skie woj­sko - wspie­ra­ne przez Prawy Sek­tor, ba­ta­lio­ny karne fa­szy­stow­skie­go oli­gar­chy Ihora Ko­ło­moj­skie­go i na­jem­ni­ków z USA i Pol­ski - jest skon­cen­tro­wa­ne, wska­zu­je na to, iż reżim w Ki­jo­wie służy in­te­re­som go­spo­dar­czym Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Pol­ski.

Ma­li­szew­skie­go pyta także ja­kie­go ro­dza­ju ła­dun­ki są po­spiesz­nie trans­por­to­wa­ne na Ukra­inę przez pol­skich na­jem­ni­ków pod nad­zo­rem ame­ry­kań­skie­go wy­wia­du i dla­cze­go Polak Alek­san­der Kwa­śniew­ski jest w ra­dzie dy­rek­to­rów spół­ki. Zda­niem au­to­ra z tych po­wo­dów do­cho­dzi do akcji "grup uzbro­jo­nych ukra­iń­skich fa­szy­stów (»Gwar­dii Na­ro­do­wej«) oraz ame­ry­kań­skich i pol­skich na­jem­ni­ków, któ­rzy za­bi­ja­ją bo­jow­ni­ków i cy­wi­lów".

"Wy­da­je się, że junta w Ki­jo­wie i jego za­chod­ni pa­no­wie są go­to­wi uciec się do wszel­kich pro­wo­ka­cji, włącz­nie z uży­ciem bo­jo­wych środ­ków che­micz­nych na miej­sco­wej lud­no­ści, jak to się stało ostat­nio w Syrii, a wcze­śniej w Iraku, gdzie prze­by­wa­li Po­la­cy, spe­cja­li­zu­ją­cy się w ta­kich spra­wach" – koń­czy Ma­li­szew­ski.

Ra­dy­kal­ny por­tal "Glo­bal Re­se­arch" pre­zen­tu­je kon­tro­wer­syj­ne po­glą­dy. Jego za­ło­ży­cie­lem jest prof. Mi­cha­el Cho­su­dow­sky, emi­grant z Rosji. Por­tal znany jest z an­ty­ame­ry­kań­skich tek­stów i ne­go­wa­nia m.​in. ofi­cjal­nych tez do­ty­czą­cych za­ma­chu na World Trade Cen­ter w 2001 roku.
Zawód - reporter wojenny. Rozmowa z Piotrem Apolinarskim

Zawód - reporter wojenny. Rozmowa z Piotrem Apolinarskim - 700 metrów na sekundę leci kula wystrzelona z karabinu. Czasami leci w kierunku fotoreportera. Jak się pracuje w warunkach wojennych? Opowiada fotoreporter Piotr Apolinarski. (RC) - Onet.

(RC,PG)

Просмотров: 368 | Добавил: lesnej | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Suma odpowiedzi: 15
Статистика

Ogółem online: 2
Gości: 2
Użytkowników: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Przyjaciele witryny
  • АРМИЯ ЖИЗНИ (ROS)
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020
    Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz