Poniedziałek, 21.09.2020, 19:51
   ARMIA  ŻYCIA         АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Główna | Rejestracja | Wejdź
«  Wrzesień 2014  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Главная » 2014 » Wrzesień » 5 » "The Guardian": USA dążą do wojny z Rosją
"The Guardian": USA dążą do wojny z Rosją
03:17

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/the-guardian-usa-daza-do-wojny-z-rosja/qfhp7d
Rola Wa­szyng­to­nu w kry­zy­sie ukra­iń­skim może mieć ogrom­ne kon­se­kwen­cje dla ca­łe­go świa­ta. We­dług Johna Pil­ge­ra, pu­bli­cy­sty "The Gu­ar­dian", Stany Zjed­no­czo­ne dążą do wojny z Rosją. "Po raz pierw­szy od cza­sów Re­aga­na USA prą do świa­to­we­go kon­flik­tu. Ukra­ina, ostat­ni bufor przed Rosją, jest roz­dzie­ra­na przez fa­szy­stow­skie siły wspie­ra­ne przez USA i UE" - czy­ta­my w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym ga­ze­ty.
"Nazwa wroga Za­cho­du zmie­nia­ła się na prze­strze­ni lat. Wcze­śniej był to ko­mu­nizm, teraz są to is­lam­scy ter­ro­ry­ści. Ge­ne­ral­nie są to nie­za­leż­ne spo­łe­czeń­stwa zaj­mu­ją­ce stra­te­gicz­ne, bądź bo­ga­te w złoża te­ry­to­rium" - pisze Pil­ger. Li­de­rzy tych spo­łe­czeństw są prze­waż­nie bru­tal­nie usu­wa­ni. Pil­ger przy­ta­cza przy­kła­dy: Mo­ham­mad Mo­sad­degh - de­mo­kra­tycz­nie wy­bra­ny pre­mier Iranu, Ja­co­bo Ar­benz Guzmán - pre­zy­dent Gwa­te­ma­li, czy Sa­lva­dor Al­len­de - pre­zy­dent Chile. Wszy­scy usu­nię­ci w wy­ni­ku za­ma­chu stanu. Pil­ger od­da­je, że li­de­rzy wro­gich re­żi­mów są szka­lo­wa­ni w za­chod­nich me­diach. Wcze­śniej Fidel Ca­stro i Hugo Cha­vez, teraz Wła­di­mir Putin.

 Prezydent USA Barack OBama Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

"Ale rola Wa­szyng­to­nu w kry­zy­sie ukra­iń­skim jest jed­nak inna, a kon­se­kwen­cje od­czu­je każdy z nas" - pisze Pil­ger. "Po raz pierw­szy od cza­sów Re­aga­na USA prą do świa­to­we­go kon­flik­tu. Ukra­ina, ostat­ni bufor przed Rosją, jest roz­dzie­ra­na przez fa­szy­stow­skie siły wspie­ra­ne przez USA i UE" - czy­ta­my dalej.

Jak pisze pu­bli­cy­sta, po za­pla­no­wa­nym za­ma­chu stanu w lutym prze­ciw­ko de­mo­kra­tycz­nie wy­bra­ne­mu rzą­do­wi w Ki­jo­wie, Wa­szyng­ton chciał prze­jąć bazę ma­ry­nar­ki Rosji w Se­wa­sto­po­lu. Nie udało się. Ro­sja­nie obro­ni­li się. "Mi­li­tar­ne okrą­że­nie NATO do­zna­ło przy­spie­sze­nia wraz z ata­ka­mi kie­ro­wa­ny­mi przez USA i so­jusz­ni­ków na Ro­sjan na Ukra­inie. Jeśli Putin da się spro­wo­ko­wać i pój­dzie im z po­mo­cą, bę­dzie to uza­sad­nia­ło pro­wa­dzo­ną przez NATO par­ty­zanc­ką wojnę, która może roz­lać się także w samej Rosji" - czy­ta­my na stro­nach "The Gu­ar­dian".

"Jak wcze­śniej Irak czy Afga­ni­stan, Ukra­ina zo­sta­ła prze­kształ­co­na w park roz­ryw­ki dla CIA, pro­wa­dzo­ny oso­bi­ście przez dy­rek­to­ra agen­cji Johna Bren­na­na. Nad­zo­ru­je on ataki na ludzi, któ­rzy prze­ciw­sta­wi­li się za­ma­cho­wi stanu w lutym" - oce­nia Pil­ger.

Przy­po­mi­na też nie­daw­ny pożar w Ode­ssie, gdzie zgi­nę­ło 41 osób. "Le­ka­rze chcie­li ra­to­wać ludzi, ale nie zo­sta­li do­pusz­cze­nie do po­trze­bu­ją­cych przez pro­ukra­iń­skich ra­dy­ka­łów. »Jeden z nich ode­pchnął mnie bru­tal­nie, mó­wiąc, że wkrót­ce mnie i in­nych Żydów z Ode­ssy spo­tka ten sam los. Takie rze­czy nie dzia­ły się nawet pod­czas fa­szy­stow­skiej oku­pa­cji w II woj­nie świa­to­wej. Za­sta­na­wiam się, dla­cze­go świat mil­czy»" - przy­ta­cza re­la­cję na­ocz­ne­go świad­ka tam­tych zda­rzeń.

"Ro­sja­nie na Ukra­inie wal­czą o prze­trwa­nie. Gdy Putin ogło­sił wy­co­fa­nie wojsk z ukra­iń­skiej gra­ni­cy, se­kre­tarz Rady Bez­pie­czeń­stwa Na­ro­do­we­go i Obro­ny w rzą­dzie Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka, An­drij Pa­ru­bij, za­ło­ży­ciel fa­szy­stow­skiej par­tii Swo­bo­da, mówił, że ope­ra­cja prze­ciw­ko ter­ro­ry­stom bę­dzie kon­ty­nu­owa­na. W Or­wel­low­skim stylu pro­pa­gan­da na Za­cho­dzie ata­ku­je Mo­skwę, pró­bu­jąc ją spro­wo­ko­wać" - uważa autor.

Co roku ame­ry­kań­ski hi­sto­ryk Wil­liam Blum pu­bli­ku­je ra­port o po­li­ty­ce za­gra­nicz­nej Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Wy­ni­ka z niego, że od 1945 roku USA pró­bo­wa­ły oba­lić ponad 50 rzą­dów na całym świe­cie. Wiele z nich było de­mo­kra­tycz­nie wy­bra­nych. Ra­port mówi też, że Stany in­ge­ro­wa­ły w wy­bo­ry w 30 kra­jach, bom­bar­do­wa­ły lud­ność cy­wil­ną rów­nież w 30 kra­jach, uży­wa­ły broni che­micz­nej i bio­lo­gicz­nej i pró­bo­wa­ły zabić wielu świa­to­wych przy­wód­ców. W wielu z tych przy­pad­ków USA po­ma­ga­ła Wiel­ka Bry­ta­nia - przy­ta­cza Pil­ger.

***

John Ri­chard Pil­ger - bry­tyj­ski dzien­ni­karz z au­stra­lij­ski­mi ko­rze­nia­mi. Był ko­re­spon­den­tem w Wiet­na­mie i Kam­bo­dży. Spod jego ręki wy­szło wiele fil­mów do­ku­men­tal­nych. Na­pi­sał też kil­ka­na­ście ksią­żek. Współ­pra­co­wał z "Daily Mir­ror" i "New Sta­te­sman".
16 maja 2014, 12:20

(JS)

Просмотров: 531 | Добавил: lesnej | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Suma odpowiedzi: 15
Статистика

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Przyjaciele witryny
  • АРМИЯ ЖИЗНИ (ROS)
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020
    Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz