Wtorek, 29.09.2020, 14:26
   ARMIA  ŻYCIA         АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Główna | Rejestracja | Wejdź
«  Październik 2014  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Главная » 2014 » Październik » 17 » Ukraińscy studenci są w Polsce faworyzowani? "Plotki i kłamstwa"
Ukraińscy studenci są w Polsce faworyzowani? "Plotki i kłamstwa"
07:19
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ukrainscy-studenci-sa-w-polsce-faworyzowani-plotki-i-klamstwa/cc204
9 paź, 15:17
Jacek Gądek, Dziennikarz Onetu
W Pol­sce stu­diu­je coraz wię­cej osób z za­gra­ni­cy - naj­wię­cej jest Ukra­iń­ców (15 tys.). Po­ja­wi­ły się już za­rzu­ty, że są oni fa­wo­ry­zo­wa­ni - np. na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skim. Mi­ni­ster­stwo in­for­mu­je Onet, że żadne skar­gi do re­sor­tu nie wpły­nę­ły. W roz­mo­wie z One­tem prof. Bo­gu­sław Paź oce­nia jed­nak: - Ukra­iń­skim stu­den­tom czę­sto cho­dzi o za­le­ga­li­zo­wa­nie po­by­tu i pie­nią­dze, które na stu­dio­wa­nie do­sta­ją od pań­stwa pol­skie­go.
Ukraińscy studenci są w Polsce faworyzowani? Ukraińscy studenci są w Polsce faworyzowani? Foto: Kornelia Głowacka-Wolf / Agencja Gazeta
Dys­ku­sja o rze­ko­mym fa­wo­ry­zo­wa­niu stu­den­tów z za­gra­ni­cy - zwłasz­cza z Ukra­iny - wy­bu­chła w in­ter­ne­cie za spra­wą stro­ny na Fa­ce­bo­oku: Stop ukra­ini­za­cji Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go. Stro­na ta zo­sta­ła już zli­kwi­do­wa­na, choć wcze­śniej po­lu­bi­ło ją kil­ka­set osób.
Na samej stro­nie za­rzu­ca­no ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go fa­wo­ry­zo­wa­nie Ukra­iń­ców kosz­tem pol­skich stu­den­tów. - Ukra­iń­ców przy­je­cha­ło do nas tak dużo, że Po­la­ków wy­rzu­ca­ją z aka­de­mi­ków, żeby zro­bić im miej­sce. Pa­ra­no­ja - pi­sa­no. Były też słowa o tym, iż "fala ukra­iń­skiej ho­ło­ty za­la­ła nasz ko­cha­ny Spój­nik (jeden z opol­skich aka­de­mi­ków, uzna­wa­ny za sy­pial­nię - red.)". - Już nie­dłu­go język ukra­iń­ski wio­dą­cym ję­zy­kiem na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skim - żar­to­wa­no.


Jaki język do­mi­nu­je na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skiem? Prze­wod­ni­czą­cy sa­mo­rzą­du stu­denc­kie­go UO Ma­ciej Ko­chań­ski: - Oczy­wi­ście, że pol­ski. - To skąd te za­rzu­ty w sieci, że na­stę­pu­je ukra­ini­za­cja uczel­ni? - Po­ja­wi­ły się ja­kieś do­nie­sie­nia, że fa­wo­ry­zo­wa­ni są stu­den­ci ze Wscho­du, ale to plot­ki i kłam­stwa - mówi.

W roz­mo­wie z One­tem stwier­dza, że praw­do­po­dob­nie za plot­ka­mi stoi kilka osób, które chcą je­dy­nie wy­wo­łać hecę. Dla­cze­go? - W Pol­sce nie­ste­ty coraz czę­ściej po­wsta­je nie­chęć do ko­go­kol­wiek z ze­wnątrz. Takie jed­nost­ki na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skim też się po­ja­wia­ją. Jest to na­praw­dę nie­wiel­ka grup­ka osób, które tylko i wy­łącz­nie ze zna­nych sobie po­bu­dek na­krę­ca­ją całą tę sy­tu­ację. Myślę, że nie cho­dzi­ło o życie aka­de­mic­kie czy miej­sca w do­mach stu­denc­kich. Je­śli­by tak było, to sy­gna­ły po­win­ny tra­fiać także do nas albo kie­row­ni­ków domów stu­denc­kich. Za­pew­niam, że wszy­scy za­rów­no Po­la­cy, jak i Ukra­iń­cy, Bia­ło­ru­si­ni, Moł­da­wia­nie, Gru­zi­ni czy Ro­sja­nie są przyj­mo­wa­ni na na­szej uczel­ni na rów­nych pra­wach.

A co z miej­sca­mi w do­mach stu­denc­kich? Jak za­pew­nia Ma­ciej Ko­chań­ski, wszy­scy są przyj­mo­wa­ni do aka­de­mi­ków na ta­kich sa­mych za­sa­dach. - Nawet teraz są jesz­cze wolne miej­sca. W związ­ku z tym, po za­spo­ko­je­niu po­trzeb uni­wer­sy­te­tu, przyj­mu­je­my też stu­den­tów z Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej.

Z kolei w roz­mo­wie z nto.​pl pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia i stu­den­tów UO prof. Marek Ma­snyk od­po­wia­dał, że fak­tycz­nie wszy­scy za­gra­nicz­ni stu­den­ci są kwa­te­ro­wa­ni w aka­de­mi­ku Nie­chcic (o czym pi­sa­no na FB), który jest naj­no­wo­cze­śniej­szy, ale za­pew­niał też, że wszyst­kie inne domy stu­denc­kie po re­mon­tach za­pew­nia­ją po­dob­ne wa­run­ki. Wy­li­czył też, że ok. 300 spo­śród 1700 miejsc w aka­de­mi­kach zaj­mu­ją stu­den­ci zza wschod­niej gra­ni­cy. - Brzyd­ko się za­ba­wi­ła osoba, która uru­cho­mi­ła tę stro­nę - oce­nił pro­rek­tor za­rzu­ty o fa­wo­ry­zo­wa­nie Ukra­iń­ców.

Na stro­nie "Stop ukra­ini­za­cji…" pisał też wy­kła­dow­ca prof. Bo­gu­sław Paź z Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go: - Mi­ni­stra nauki fun­do­wa­ła ban­de­row­com z Ukra­iny 550 sty­pen­diów - 50 tys. zł na rok dla każ­de­go!

Prof. Paź - tym razem na wła­snym pro­fi­lu - pisał kry­tycz­nie także o Ukra­inie. Stwier­dze­nie OBWE o tym, iż w Don­ba­sie nie ma już pań­stwa ukra­iń­skie­go, pod­su­mo­wy­wał sło­wa­mi "jaka szko­da". Ukra­iń­cy wrzu­ci­li pro­ro­syj­skie­go de­pu­to­wa­ne­go do kon­te­ne­ra na śmie­ci? „Ukra­iń­ska dzicz!”. Pro­mo­wał też pla­kat z ha­słem "Nie przy­no­ście nam Ban­de­ry do Kra­ko­wa". Se­pa­ra­ty­ści ogło­si­li po­wsta­nie "Nie­pod­le­głej Re­pu­bli­ki Do­niec­kiej"? Prof. Paź: - Po­wsta­nie trwa! Szef par­tii Swo­bo­da Ołech Tiah­ny­bok? „Z tym ścier­wem brata się Ka­czyń­ski i PiS”.

W roz­mo­wie z One­tem prof. Bo­gu­sław Paź za­pew­nia, że prze­ciw­ko ukra­iń­skim stu­den­tom nic nie ma. Mówi jed­nak, że "ukra­iń­skim stu­den­tom czę­sto cho­dzi o za­le­ga­li­zo­wa­nie po­by­tu i pie­nią­dze, które na stu­dio­wa­nie do­sta­ją od pań­stwa pol­skie­go". - Są też oczy­wi­ście tacy, dla któ­rych stu­dia są celem głów­nym. Tych ostat­nich chęt­nie wi­dzi­my na pol­skich uczel­niach - mówi wy­kła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go.

Prof. Paź do­da­je: - Ukra­iń­cy ni­g­dzie w Eu­ro­pie nie mają tak do­brych wa­run­ków jak w Pol­sce. Nie mam nic prze­ciw­ko obec­no­ści ukra­iń­skich czy np. ro­syj­skich stu­den­tów, ale cho­dzi mi o błęd­ną po­li­ty­kę pol­skich władz w sto­sun­ku do na­szych uczel­ni i pol­skich stu­den­tów. Wła­dze te z jed­nej stro­ny w ra­żą­cy spo­sób za­nie­dbu­ją ele­men­tar­ne po­trze­by Po­la­ków od­no­śnie wa­run­ków stu­dio­wa­nia i pracy na­uko­wej na uczel­niach, z dru­giej na­to­miast hojną ręką wy­da­ją pie­nią­dze (sty­pen­dia) na stu­den­tów z Ukra­iny bez okre­śla­nia ja­ko­ścio­wych wy­mo­gów ani me­ry­to­rycz­ne­go uza­sad­nie­nia ich po­by­tu w Pol­sce.

Do za­rzu­tów o fa­wo­ry­zo­wa­nie Ukra­iń­ców na pol­skich uczel­niach z dy­stan­sem od­no­si się Mi­ni­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. - Żadne tego typu in­for­ma­cje do mi­ni­ster­stwa do tej pory nie wpły­wa­ły. Nie było też żad­nych skarg od stu­den­tów z Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go, ta spra­wa jest nam znana je­dy­nie z do­nie­sień me­dial­nych - ko­men­tu­je biuro pra­so­we re­sor­tu.

W Pol­sce obec­nie na 36 tys. stu­den­tów cu­dzo­ziem­ców jest 15 tys. Ukra­iń­ców i licz­ba ta ro­śnie. - Tym bar­dziej że uru­cho­mio­ny zo­stał pro­gram "Era­smus dla Ukra­iny", z któ­re­go będą mogli ko­rzy­stać przede wszyst­kim osoby z te­re­nów wschod­nich tego kraju - pod­kre­śla mi­ni­ster­stwo - oraz Krymu. To sty­pen­dia dla 550 ukra­iń­skich stu­den­tów po 900 zł. Koszt łącz­ny: ok. 11 mln zł.

Zda­niem prof. Pazia, "jeśli obec­na po­li­ty­ka pań­stwa bę­dzie kon­ty­nu­owa­na i stu­den­ci z Ukra­iny nadal będą ma­te­rial­nie fa­wo­ry­zo­wa­ni, to może to w nie­da­le­kiej przy­szło­ści pro­wa­dzić do an­ta­go­ni­zmów". - Obec­nie nie ma du­żych pro­ble­mów na po­zio­mie co­dzien­ne­go życia aka­de­mic­kie­go. Dużą licz­bą ukra­iń­skich stu­den­tów nie żyją ani stu­den­ci, ani pra­cow­ni­cy uczel­ni, ale przy­szłość w kon­tek­ście obec­nie pro­wa­dzo­nej po­li­ty­ki pań­stwa budzi nie­po­kój - pod­su­mo­wu­je.

Ponoć - jak wska­zy­wa­ły opi­nie w sieci - pro­blem rze­ko­me­go fa­wo­ry­zo­wa­nia ma też do­ty­czyć in­nych uczel­ni.

Ka­ro­li­na Piet­kie­wicz, prze­wod­ni­czą­ca Sa­mo­rzą­du Stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go: - Nigdy nie sły­sza­łam, aby ktoś z pol­skich stu­den­tów po­czuł się dys­kry­mi­no­wa­ny na rzecz stu­den­tów z za­gra­ni­cy, w tym i z Ukra­iny.

I do­da­je: - Mam kon­takt z wie­lo­ma stu­den­ta­mi tak z Pol­ski, jak i z za­gra­ni­cy. I zda­rzy­ło się, że zgła­sza­ne były sy­tu­acje dys­kry­mi­na­cji stu­den­tów z za­gra­ni­cy, któ­rzy stu­diu­ją w ję­zy­ku pol­skim, ale nie mówią czy­stą pol­sz­czy­zną. Wy­kła­dow­cy cza­sa­mi - to su­biek­tyw­ne oceny stu­den­tów - da­wa­li im do zro­zu­mie­nia, że nie mówią do­brze po pol­sku.
Просмотров: 449 | Добавил: lesnej | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Suma odpowiedzi: 15
Статистика

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Przyjaciele witryny
  • АРМИЯ ЖИЗНИ (ROS)
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020
    Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz