Wtorek, 29.09.2020, 22:27
   ARMIA  ŻYCIA         АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Główna | Rejestracja | Wejdź
«  Czerwiec 2014  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Главная » 2014 » Czerwiec » 14 » Zachód toleruje banderowskie ataki na Ukrainie natomiast dostaje białej gorączki na wieść o sukcesach rosyjskiej samoobrony
Zachód toleruje banderowskie ataki na Ukrainie natomiast dostaje białej gorączki na wieść o sukcesach rosyjskiej samoobrony
23:58

https://cyklista.wordpress.com/2014/06/13/zachod-toleruje-banderowskie-ataki-na-ukrainie-natomiast-dostaje-bialej-goraczki-na-wiesc-o-sukcesach-rosyjskiej-samoobrony/ 
13piątekcze 2014
 
Posted  by Zygfryd Gdeczyk in Polityka 
dzisiaj 14:56
Niemiecki rząd zaniepokojony wiadomościami o rosyjskich czołgach
Nie­miec­ki rząd wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie wia­do­mo­ścia­mi o ro­syj­skich czoł­gach, które rze­ko­mo wje­cha­ły na Ukra­inę z Rosji. In­for­ma­cja wzbu­dzi­ła także nie­po­kój NATO. Rzecz­nik rządu Stef­fen Se­ibert po­wie­dział jed­nak dzi­siaj w Ber­li­nie, że z Ukra­iny nad­cho­dzą też po­zy­tyw­ne sy­gna­ły.

Niemiecki rząd zaniepokojony wiadomościami o rosyjskich czołgachNiemiecki rząd zaniepokojony wiadomościami o rosyjskich czołgachFoto: Reuters

- Je­że­li po­twier­dzą się naj­now­sze wia­do­mo­ści, że czoł­gi i inna cięż­ka broń z Rosji do­sta­ła się w ręce pro­ro­syj­skich se­pa­ra­ty­stów, to bę­dzie to po­waż­ny i bar­dzo nie­po­ko­ją­cy sy­gnał – po­wie­dział Se­ibert dzien­ni­ka­rzom w Ber­li­nie.

Jak dodał, z Ukra­iny na­de­szły w ostat­nim cza­sie także po­zy­tyw­ne sy­gna­ły. Wy­mie­nił w tym kon­tek­ście roz­mo­wę te­le­fo­nicz­ną pre­zy­den­ta Ukra­iny Petra Po­ro­szen­ki z pre­zy­den­tem Rosji Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem, two­rze­nie „hu­ma­ni­tar­nych ko­ry­ta­rzy” dla lud­no­ści cy­wil­nej ze wschod­niej Ukra­iny oraz kon­ty­nu­owa­nie przez armię ro­syj­ską wy­co­fy­wa­nia od­dzia­łów znad gra­ni­cy z Ukra­iną, a także za­po­wiedź uszczel­nie­nia przez Rosję gra­ni­cy ukra­iń­sko-ro­syj­skiej.

- To ostat­nie ma de­cy­du­ją­ce zna­cze­nie dla roz­wią­za­nia pro­ble­mu szmu­glo­wa­nia przez gra­ni­cę bo­jow­ni­ków i sprzę­tu – wy­ja­śnił Se­ibert.

Kanc­lerz An­ge­la Mer­kel prze­pro­wa­dzi­ła w mi­nio­nych dniach ko­lej­ne roz­mo­wy te­le­fo­nicz­ne za­rów­no z Po­ro­szen­ką, jak i z pre­mie­rem Ar­se­ni­jem Ja­ce­niu­kiem.

NATO o czołgach na Ukrainie

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny NATO jest po­waż­nie za­nie­po­ko­jo­ny in­for­ma­cja­mi o ro­syj­skich czoł­gach na Ukra­inie. An­ders Fogh Ra­smus­sen oświad­czył, że jeśli in­for­ma­cje o przy­by­ciu tych czoł­gów się po­twier­dzą, to bę­dzie to ozna­czać po­waż­ną eska­la­cję kon­flik­tu. Dodał, że jest za­nie­po­ko­jo­ny in­for­ma­cja­mi o tym, że pro­ro­syj­skie gangi, dzia­ła­ją­ce na wscho­dzie Ukra­iny, za­opa­tru­ją się w Rosji w cięż­ką broń.

Po­now­nie we­zwał Rosję „do za­koń­cze­nia wy­co­fy­wa­nia swych sił woj­sko­wych znad gra­ni­cy z Ukra­iną, do za­trzy­ma­nia prze­pły­wu broni i bo­jow­ni­ków przez gra­ni­cę oraz do wy­war­cia wpły­wu na uzbro­jo­nych se­pa­ra­ty­stów, by zło­ży­li broń i po­rzu­ci­li prze­moc”.

- Wzy­wa­my Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską do prze­strze­ga­nia zo­bo­wią­zań pod­ję­tych w Ge­ne­wie i do współ­pra­cy z rzą­dem Ukra­iny we wdra­ża­niu planu pro­mo­cji po­ko­ju, jed­no­ści i re­form – pod­kre­ślił szef So­ju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­ke­igo.

Napięta sytuacja na Wschodzie

In­for­ma­cje o trzech czoł­gach T-72, które wje­cha­ły na Ukra­inę z Rosji, prze­ka­za­ły naj­pierw sieci spo­łecz­no­ścio­we, a na­stęp­nie po­twier­dził mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych Arsen Awa­kow.


Ma­szy­ny bez zna­ków roz­po­znaw­czych, któ­rych nie ma na wy­po­sa­że­niu armii ukra­iń­skiej, wje­cha­ły do opa­no­wa­ne­go przez pro­ro­syj­skich se­pa­ra­ty­stów mia­sta Sniż­ne na wschód od Do­niec­ka na wscho­dzie kraju w nocy ze środy na czwar­tek.

Jeden z nich po­zo­stał w mie­ście, a dwa inne wy­ru­szy­ły dalej.

- Na przed­mie­ściach Sniż­ne­go czoł­gi te zo­sta­ły prze­chwy­co­ne przez ukra­iń­skie woj­ska. Toczą się walki. Są in­for­ma­cje, że jeden ro­syj­ski T-72 zo­stał tra­fio­ny po­ci­skiem – po­wie­dział Awa­kow, cy­to­wa­ny przez agen­cję In­ter­fax-Ukra­ina.

Mi­ni­ster Desz­czy­ca oce­nił tym­cza­sem, że Rosja „robi bar­dzo nie­wie­le albo i nic”, by roz­wią­zać kon­flikt na wschod­niej Ukra­inie, choć na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej de­kla­ru­je, że jest zwo­len­nicz­ką po­ko­ju.

- Rosja po­win­na przede wszyst­kim za­prze­stać wspie­ra­nia bo­jow­ni­ków, przy­sy­ła­nia im czoł­gów i cię­ża­ró­wek, które prze­kra­cza­ją nasze gra­ni­ce – oświad­czył szef dy­plo­ma­cji Ukra­iny.

 

Desz­czy­ca prze­ka­zał, że Kijów ocze­ku­je na od­po­wiedź Rosji na plan dzia­łań opra­co­wa­ny przez tzw. grupę kon­tak­to­wą w spra­wie za­że­gna­nia kry­zy­su we wschod­nich ob­wo­dach, gdzie – jak pod­kre­ślił – sy­tu­acja cały czas ulega za­ostrze­niu.

W pra­cach grupy kon­tak­to­wej uczest­ni­czą: am­ba­sa­dor Ukra­iny w Niem­czech Pawło Klim­kin, am­ba­sa­dor Rosji na Ukra­inie Mi­cha­ił Zu­ra­bow oraz przed­sta­wi­ciel­ka OBWE Heidi Ta­glia­vi­ni.

Za­da­niem grupy jest opra­co­wa­nie spo­so­bów wyj­ścia z kry­zy­su drogą po­ko­jo­wą, co za­po­wie­dział w swym prze­mó­wie­niu in­au­gu­ra­cyj­nym w ubie­głą so­bo­tę nowy pre­zy­dent Ukra­iny Petro Po­ro­szen­ko.

- Ocze­ku­je­my, że Rosja bę­dzie sprzy­ja­ła pla­no­wi po­ko­jo­we­mu. Jeśli Rosja tego nie zrobi, nie po­zo­sta­nie nam nic in­ne­go, jak ape­lo­wa­nie do spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej o nowe sank­cje. Nie­ste­ty, Rosja re­agu­je za­zwy­czaj tylko wtedy, gdy roz­ma­wia się z nią ję­zy­kiem siły – oświad­czył ukra­iń­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych.

(jam)

Просмотров: 342 | Добавил: lesnej | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Suma odpowiedzi: 15
Статистика

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Przyjaciele witryny
  • АРМИЯ ЖИЗНИ (ROS)
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020
    Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz